Zekerheden

Uw effecten zijn beschermd

Zekerheden zijn voor u als belegger essentieel. Wij scheiden kapitaal van beheer. Uw geld en effecten staan op uw eigen rekening bij Saxo Bank. Een eventueel faillissement van van de Indexus, raakt uw vermogen dus niet. Indexus beheert of begeleidt uw beleggingsportefeuille binnen het kader van afspraken, binnen uw profiel. Indexus heeft alle benodigde vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en De Nederlandsche Bank. Daarnaast is Indexus deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institute) en is lid van de KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

De bancaire zekerheden worden geleverd door onze depotbank, Saxo Bank. Saxo Bank is de handelsnaam die door BinckBank NV wordt gebruikt. Saxo Bank is gespecialiseerd in de dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders zoals Indexus en is op dat gebied een toonaangevende partij. Saxo Bank draagt zorg voor het effecten gerelateerde proces, van orderexecutie tot administratieve afhandeling. Saxo Bank heeft een bankstatus en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Saxo Bank kent conform alle vergunning houdende banken in Nederland het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling.

Mocht Saxo Bank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Saxo Bank bewaart uw effecten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Dit betekent dat de effecten binnen Saxo Bank op uw naam staan.

Uw liquide middelen zijn gegarandeerd

Saxo Bank valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert liquide middelen tot een maximum van € 100.000,- per persoon per bank. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt een bedrag van € 200.000,-.

Overeenkomst

Indexus legt de relatie met cliënten vast in een tweetal overeenkomsten. Deze overeenkomsten regelen de relatie tussen de belegger, Saxo Bank en Indexus. Saxo Bank wordt de bankier en bewaarder van de portefeuille, Indexus bemiddelt, adviseert en voert opdrachten uit.

U heeft de mogelijkheid om dagelijks de overeenkomsten op te zeggen en geheel of gedeeltelijk over uw vermogen te beschikken. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Orderuitvoeringsbeleid

Wij streven er naar dat het best mogelijke resultaat wordt behaald bij de uitvoering van door ons gegeven orders voor uw portefeuille (“best execution”), rekening houdend met de door MiFID ten aanzien van de uitvoering van orders gestelde eisen en met de overige omstandigheden die naar onze mening van belang zijn voor een optimale dienstverlening. Wij hebben ons er van overtuigd dat Saxo Bank, de instelling waar wij conform onze overeenkomst met u orders voor uw portefeuille plaatsen, een orderuitvoeringsbeleid heeft dat voldoet aan de door MiFID gestelde eisen en dat past binnen ons best execution beleid. Wij zullen jaarlijks, of zoveel vaker als daarvoor aanleiding bestaat, beoordelen of Saxo Bank zich houdt aan haar orderuitvoeringsbeleid en of bijstelling van ons best execution beleid nodig is.

Beheerst beloningsbeleid

Indexus staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) en houdt zich in het kader van het voeren van een beheerst beloningsbeleid aan alle relevante wet- en regelgeving.

Het beloningsbeleid van Indexus is ten eerste gericht op het bevorderen van de integriteit en soliditeit van onze onderneming met een focus op onze belangen op lange termijn. Daarnaast is het beloningsbeleid gericht op het centraal stellen van het klantbelang, risicobeheersing en het aantrekken en het behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Voor het beloningsbeleid van Indexus geldt dat alle beloningen geen enkele prikkel bevatten die zouden kunnen uitnodigen of aanzetten tot niet-duurzaam gedrag of het nemen van onverantwoorde risico’s.

Het beloningsbeleid van Indexus is van toepassing op alle medewerkers. De beloning bestaat uit een vast en een variabele component. Bij het vaststellen van de vaste component wordt onder andere rekening gehouden met het opleidingsniveau, de werkervaring, de functievereisten en de verantwoordelijkheden van de medewerker. De vaste beloning kan voor bepaalde personen naar beneden worden aangepast, zodat de continuïteit van de onderneming te allen tijde gewaarborgd blijft.

De variabele component is zowel aan financiële als aan niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële criteria zien onder andere toe op de mate van risicobeheersing, integriteit en zorgvuldigheid van de medewerker. Duurzaamheidsaspecten wegen niet mee in het beloningsbeleid van Indexus.

De Directie van Indexus is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid.

Kapitaaltoereikendheid

Indexus publiceert jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening.  Het eigen vermogen van de onderneming is toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen. 

De onderneming heeft, rekening houdend met de aard en omvang van de activiteiten, adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit te waarborgen.

Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitsrisico’s in ogenschouw genomen.

De aandeelhoudersstructuur van Indexus is overzichtelijk en daarmee niet complex.

Er zijn geen belemmeringen voor een overdracht van eigen vermogen tussen Indexus en de bovenliggende aandeelhouders. 

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.